Spørsmål og svar

? Bør jeg montere en pipehatt?

 

Normalt ikke, bortsett fra på hytter som står kalde. Pipehatt hindrer nok nedslag av vind fra omliggende terreng, men gir også kondens og bekdannelse. Det finnes imidlertid pipehatter som er utformet slik at trekken økes og sotdannelsen reduseres.

 

 

? Hvor mange ildsteder kan jeg koble på et pipeløp?

 

Det er tillatt å koble på 120 KW. Det vil si fra fire til seks lukkede ildsteder. Åpen peis teller normalt som 3 lukkede ildsteder. Det optimale er allikevel å ha 1 ildsted pr pipeløp.

 

 

? Pipa trekker ikke, hva kan jeg gjøre?

 

Det er sikkert for dårlig tilførsel av friskluft i rommet. Enkle spalter over vinduene er ikke nok, spesielt ikke dersom det også er ventilasjonsvifter som bruker luft. Sørg for å sette inn veggventiler, og helst en friskluftskanal under gulvet som munner ut ved ildstedet.

 

 

? Skal pipa pusses på loftet?

 

Nei, det er ikke påkrevd med puss annet enn over tak som er værhud.

 

 

? Kan jeg koble inn flere ildsteder i samme etasje?

 

Ja, men det er anbefalt at røkrørene har en innbyrdes avstand på 35 cm i høyde.

 

 

? Kan huseier sette inn ildsted selv?

 

Ja, under visse betingelser. I eksisterende bygning kan ildsted monteres uten søknad. Likeledes kan man vedlikeholde eller flytte ildsted. Kravet er imidlertid at arbeidet blir kontrollert på en skikkelig måte av en kvalifisert kontrollør som kan være:

 

  • foretak med sentral godkjenning
  • feiervesen, såfremt de tilbyr denne type tjeneste.

 


Men fortsatt gjelder: Montering eller reparasjon av pipe er melde- og søknadspliktig.

 

 

? Sprekker i piperør?

 

Et piperør sprekker ikke uten ytre påvirkning. De sprekker som observeres er oftest rundt det punkt der røykrøret er montert inn. Årsaken er at selve stålet i røykrøret sitter støpt fast med mørtel mot piperøret. Ved fyring utvider stålet seg, rørveggen dras utover og små sprekker/riss kan bli resultatet.

Dette vil kunne oppstå uansett pipetype, og SINTEF har etter grundige studier og analyser funnet at det ikke representerer noen fare så lenge sprekkene er mindre enn 2mm brede. Følgelig er det heller ingen grunn til å gi fyringsforbud.

For å unngå at dette ikke skjer skal ikke røykrørsinnføringen støpes fast mot røret med mørtel, men en flytende fiberpakning. Denne blir ikke hard, og vil kunne ta opp bevegelsene fra røret.

 

 

? Vi har kjøpt et gammelt hus fra 1910. Hvordan kontrollerer vi at pipa er i tilfredstillende stand?

 

Dere kan bestille kontroll fra feiervesenet. Feiervesenet kan også kontrollere at alle avstander til brennbart materiale er i orden i henhold til gjeldende lover og regler.

 

 

? Må den gamle pipa rives ned hvis jeg får fyringsforbud pga feil oppstilling eller manglende tetthet?

 

Nei, pipa kan rehabiliteres med enten foringsrør av chamotte, pimpstein eller for eksempel flexible syrefaste stålrør. Dette må utføres av godkjent montør.